Mahatma Gandhi Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya

Conference Hall